Sector industrial

El nínxul de mercat més important se situa en la indústria. Bancades reforçades, proteccions, perifèrics, estructures complementàries, sistemes modulars, etc.
Són moltes les possibilitats que oferix el sistema.